فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ
در کارهای خیر از همدیگر سبقت و پیشی بگیرید

(المآئده/٤٨)