دوره های تثبیت و بازسازی محفوظات(مسیر تسنیم)

گاهی حافظان بدلیل نداشتن برنامه ی منظم و ایجاد فاصله های زمانی طولانی بین مرور اجزا،درمحفوظات خویش دچار آسیب میگردند و تسلط آنها درتلاوت آیات کاهش می یابد؛ این افراد برای ترمیم و بازسازی محفوظات خودلازم است به برنامه ی تثبیت روی آورند.لازم به ذکر است برنامه ی تثبیت برای کسانی مفید است که تا حدودی آیات را در ذهن دارند؛اما افرادی که قسمتی از محفوظات رابصورت کامل فراموش کرده اند،نیاز به حفظ مجدد دارند

تعریف:تثبیت در حفظ به معنای استحکام و استوار سازی آیات در ذهن و ترمیم و بازسازی محفوظات آسیب دیده است؛به گونه ای که اطمینان خاطر از صحت،ثبات و ماندگاری آنها حاصل شود.

شیوه ی تثبیت:

برای انجام تثبیت ابتدا حافظ باید نسبت به میزان تسلط خویش برصفحات حفظ شده آگاهی کامل داشته باشد و بداند چه مقدار از محفوظات همچنان با کیفیت مطلوب در خاطر هستند،کدام قسمت دچار آسیب شده اند و چه صفحاتی به فراموشی سپرده شده و نیاز به حفظ مجدد دارند با نوشتن وضعیت کیفی و سطح تسلط بر برای هر جزء و مراجعه به بخش دریافت مشاوره از کارشناس آموزش موسسه پردیس رضوان (09938134047) بهترین برنامه و کلاس تثبیت به شما پیشنهاد خواهد شد

#امام_صادق علیه السلام میفرمایند:تدبیر و برنامه ریزی در زندگی از جمله وظایف دین داری است